adatkezelési tájékoztató üzleti partnerek részére

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és a Progift Kereskedelmi Kft között létrejött üzleti kapcsolattal kapcsolatos személyes adatokat a Progift Kereskedelmi Kft az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelő neve:

Progift Kereskedelmi Kft.

Adatkezelő elérhetőségei:

székhely: 2030 Érd Tulipán u. 4.

e-mail: progiftsales@gmail.com

Adatkezelés célja:

Üzleti partnereinktől származó személyes adatokat üzleti, kereskedelmi kapcsolat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezelünk.

Kezelt adatok köre:

Az Progift Kereskedelmi Kft. különböző adatokat kezel partnereiről, függően az üzleti kapcsolat jellegétől, a köztük létrejött szerződéses tartalmától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól. A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: a partner képviselőinek és kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, e-mail címe, státusza, beosztása, az Progift Kereskedelmi Kft-vel fennálló üzleti kapcsolatot segítő személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés létesítése és teljesítése, illetve szükség esetén az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük az üzleti partnereinktől származó személyes adatokat.

Adattovábbítás és adatfeldolgozók:

Partnereinkhez kapcsolható személyes adatokat az alábbi szervezetek részére továbbíthatjuk:

  • Progift Kereskedelmi Kft részére könyvelési, könyvvizsgálati, auditálási, jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerek,
  • hatóságok, bíróságok, közjegyző

Szerződéses kapcsolattartói adatkezelés

Szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése körében azoknak a személyeknek kezeljük azon személyes adatait, amelyek vagy nyilvánosak (pl. weboldalon közzé lettek téve), vagy amelyekhez az ügyfeleinktől jutunk hozzá (pl. névjegykártyán, szerződésben).

Az adatkezelés célja: szerződések megkötése, szerződések teljesítése, hatékony kapcsolattartás, az ügymenet folytonosságának biztosítása.

A kezelt adatok köre:

  • név,
  • beosztás,
  • céges cím, ideértve az egyéni vállalkozót is (székhely/telephely/működési hely),
  • céges telefonszám (vezetékes és/vagy mobil), ideértve az egyéni vállalkozót is,
  • céges e-mail cím, ideértve az egyéni vállalkozót is,
  • céges fax szám, ideértve az egyéni vállalkozót is.

Ha egyéni vállalkozó a szerződő fél, akkor nem munkahelyi, illetve céges adatokat kezelünk, hanem azokat az adatokat, amelyeket az egyéni vállalkozó a szerződéskötéssel kapcsolatosan részünkre megad, illetve a honlapján vagy névjegykártyáján feltüntet.

Adatkezelés jogalapja:

Egyéni vállalkozókkal kötött szerződés esetén, ha a szerződéskötő fél a kapcsolattartó is, akkor a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

Egyéb jogalanyokkal kötött szerződések esetén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amely itt a szerződések megkötése, teljesítése, hatékony kapcsolattartás és ügymenet biztosítása.

Adatőrzés ideje: a szerződéses kapcsolattartói adatokat a szerződések hatálya alatt, illetve azt követően a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított mindenkori adó elévülési határidő lejártáig őrizzük meg, amely a jelen tájékoztató kiadása időpontjában 8 év, és amely az adatközléssel kezdődik.

Érintett jogok:

Az érintett kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és a adatkezelés körülményeiről. Az érintett kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, valamint biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését. az érintett kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük. Az érintett kérésére azon személyes adatit, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatkezelő eléhetőségeihez eljutattot írásos (e-mail vagy postai úton) megkeresés formájában.

Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: https://www.naih.hu

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Progift Kereskedelmi Kft székhelye szerint illetékes vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja.